Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của VINACONEX
Ngày 06/04/2021
Số lần xem: 23369

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty CP VINACONEX

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của VINACONEX:

1.   Thời gian họp:     Bắt đầu từ 8h00 ngày 27 tháng 4 năm 2021 (thứ Ba)

2.   Địa điểm:              Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX

                                    34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

3.   Nội dung họp:     Xem Chương trình Đại hội đính kèm

 

4.   Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VINACONEX theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

 

5.   Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Tổng công ty VINACONEX trước 17h00 ngày 24/4/2021 (thứ Bảy).

6.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

      -     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

      -     Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.

      -     Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự).

       -     Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7.   Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên mục Quan hệ cổ đông tại website của VINACONEX (địa chỉ: www.vinaconex.com.vn).

8.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

      Phòng Đối ngoại và Quan hệ cổ đông, Ban Đối ngoại – Pháp chế

      Tổng công ty cổ phần VINACONEX, Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

      Điện thoại: (024) 62849282; Fax: (024) 62849208; Email: trangdnt@vinaconex.com.vn

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả. Thông báo này thay cho thư mời đối với các cổ đông không nhận được tài liệu do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đào Ngọc Thanh

 

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông;

 2. Xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

 3. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông

 4. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022;

 5. Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT/BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022;

 6. Giấy đề cử ứng viên HĐQT/BKS.

 7. Giấy ứng cử ứng viên HĐQT/BKS.

 8. Mẫu Sơ yếu lý lịch dành cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên HĐQT/BKS.

 9. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

 10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán.

 11. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

 12. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

 13. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty CP Vinaconex.

 14. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020.

 15. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án xử lý cổ phiếu quỹ của Tổng công ty.

 16. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

 17. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ Tổng công ty CP Vinaconex (Dự thảo Điều lệ Tổng công ty CP Vinaconex).

 18. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT (Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công tyQuy chế hoạt động của HĐQT)

 19. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS (Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS).

 20. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021.

 21. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chào bán trái phiếu ra công chúng.

 22. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty CP VINACONEX.

 23. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 24. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.

 25. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với cổ đông lớn - Công ty TNHH An Quý Hưng.

 26. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 và Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Tuấn Anh.

 27. Giấy đề cử ứng viên HĐQT của nhóm cổ đông và Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT.

 28. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

 29. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

 30. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

 31. Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

 

 


Các tin khác:
» Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (EIC) (25/11/2021)
» Công bố thông tin về việc Công ty CP Xây dựng số 9 không còn là công ty liên kết của VINACONEX (15/11/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VC9) (15/11/2021)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (VC9) (04/11/2021)
» Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn (BDT) (18/10/2021)
» Quyết định của HĐQT về việc Tái cấu trúc phần vốn của VINACONEX tại CTCP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp (15/10/2021)
» Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ (04/10/2021)
» Công bố thông tin về việc Công ty CP Xây dựng số 11 không còn là công ty liên kết của VINACONEX (04/10/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (V11) (04/10/2021)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (V11) (27/09/2021)
» Quyết định của HĐQT về thực hiện đầu tư góp vốn Công ty cổ phần Cảng quốc tế Vạn Ninh (16/09/2021)
» Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (13/09/2021)
» Quyết định của HĐQT về phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 (08/09/2021)
» Quyết định của HĐQT về phương án bán cổ phiếu quỹ (08/09/2021)
» Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (30/08/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ (30/08/2021)
» VINACONEX xin gia hạn công bố thông tin BCTC soát xét giữa niên độ 2021 (28/08/2021)
» Công bố thông tin về việc Công ty CP Vận tải VINACONEX không còn là công ty con của VINACONEX (26/08/2021)
» Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (VCV) (26/08/2021)
» Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và NCLQ của người nội bộ (VCV) (13/08/2021)
 • Các bài cũ hơn
 • TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2021 VINACONEX JSC. All rights reserved.