Vinaconex Logo
   
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (19/03/2020)
 • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (12/03/2020)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty (28/06/2019)
 • Danh sách cổ đông không nhận được Thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (24/06/2019)
 • Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (15/06/2019)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của VINACONEX (15/06/2019)
 • Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (29/05/2019)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 (26/03/2019)
 • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (15/03/2019)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty (11/01/2019)
 • Công bố thông tin đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (28/12/2018)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của VINACONEX (28/12/2018)
 • Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (14/12/2018)
 • Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (06/12/2018)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty (18/04/2018)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2018 của VINACONEX (06/04/2018)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 (23/03/2018)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (13/03/2018)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 & Nhiệm kỳ 2017-2022 của Tổng công ty (21/04/2017)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 & Nhiệm kỳ 2017-2022 của VINACONEX (10/04/2017)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 (22/03/2017)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tổng công ty (22/04/2016)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của VINACONEX (11/04/2016)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 (24/03/2016)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Tổng công ty (25/04/2015)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của VINACONEX (07/04/2015)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 (13/03/2015)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Tổng công ty (26/04/2014)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của VINACONEX (10/04/2014)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 (20/03/2014)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Tổng công ty (26/04/2013)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của VINACONEX (10/04/2013)
 • Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 của Tổng Công ty (21/04/2012)
 • Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2012 của Tổng công ty (21/04/2012)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của VINACONEX (11/04/2012)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông VINACONEX nhiệm kỳ 2012 - 2016 (13/12/2011)
 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông VINACONEX nhiệm kỳ 2012 - 2016 (30/11/2011)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011 (01/11/2011)
 • Biên bản họp đại hội cổ đông bất thường năm 2011 Tổng công ty CP Vinaconex (24/09/2011)
 • Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2011 Tổng công ty CP Vinaconex (23/09/2011)
 • Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 (14/09/2011)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011 (12/08/2011)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (29/04/2011)
 • Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (20/04/2011)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 (25/03/2011)
 • Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Vinaconex năm 2010 (07/05/2010)
 • Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2010 gửi cổ đông (16/04/2010)
 • Công bố thông tin về Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 (06/05/2009)
 • Công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 của Vinaconex (29/04/2009)
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (21/02/2009)
 • Biên Bản họp & Nghị Quyết Đại Hội Đồng cổ đông bất thường 2008 (30/06/2008)
 • Thông báo kết quả Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2008 (27/06/2008)
 • Tài liệu đại hội cổ đông bất thường 24/6/2008 (11/06/2008)
 • Thông báo Thay đổi người đại diện và chốt danh sách cổ đông để tiến hành đại hội cổ đông bất thường về bổ xung thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty (11/06/2008)
 • Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2008 (11/06/2008)
 •  
  Tổng số truy cập: 100012354
  Hôm nay: 973
  Trực tuyến: ...
  TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM - VINACONEX
  Tòa nhà VINACONEX - 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Tel: (84 24) 62849234. Fax: (84 24) 62849208. Email: info@vinaconex.com.vn
  © 2020 VINACONEX JSC. All rights reserved.